.
.
.
"Chúng tôi hiểu rằng, ngày nay doanh nghiệp đang đương đầu với quá nhiều thử thách và rủi ro, mà một trong những thử thách lớn nhất là về pháp lý, bởi pháp lý là phương tiện đảm bảo cho sự giao dịch thành công, nhưng cũng là công cụ của cạnh tranh. Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành và làm chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp, doanh nhân vững bước tiến ra biển lớn bằng cách tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân nhận biết các rủi ro, tìm ra giải pháp khắc chế rủi ro và đạt tới những giải pháp hữu hiệu cho việc kinh doanh". Luật sư Hà Huy Phong - Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
==================================================================================================================================================

Tư vấn đầu tư Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Mở tài khỏan ngân hàngNgười cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây

 • Thu tiền góp vốn điều lệ, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp và vốn vay nước ngoài trung và dài hạn;
 • Thu ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bờn nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;
 • Chi ngoại tệ chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;
 • Chi trả tiền gốc, lãi, chi phí của cỏc khoản vay nước ngoài trung và dài hạn ra khỏi Việt Nam;
 • Chi chuyển vốn, lợi nhuận và cỏc khoản thu nhập hợp phỏp của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam;
 • Các giao dịch thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp.

Hồ sơ mở tài khoản bao gồm: 

 • Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của Tổ chức tín dụng quy định)
 • Giấy phép hành nghế (đối với ngành nghề pháp luật quy định)
 • Văn bản xác định tư cách Tổng giám đốc, Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị (quyết định bổ nhiệm, hợp đồng,
  …)
 • Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 • Hợp đồng liên doanh (nếu là Công ty liên danh)

Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam

Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải bán lấy đồng Việt Nam để đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

 • Thu từ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;
 • Thu từ tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập hợp pháp của người không cư trú là Nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thu từ việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán, nhận cổ tức và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động đầu tư gián tiếp;
 • Chi góp vốn, mua cổ phần, mua chứng khoán và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp;
 • Chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài;
 • Chi thanh toán các khoản chi phí phát sinh tại Việt Nam;
 • Các giao dịch thu, chi khác liên quan đến đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.
 • Thu tiền góp vốn điều lệ, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp và vốn vay nước ngoài trung và dài hạn;
 • hu ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bờn nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;
 • Chi ngoại tệ chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tỏc kinh doanh;
 • Chi trả tiền gốc, lãi, chi phí của cỏc khoản vay nước ngoài trung và dài hạn ra khỏi Việt Nam;
 • Chi chuyển vốn, lợi nhuận và cỏc khoản thu nhập hợp phỏp của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam;
 • Các giao dịch thu, chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp.

Hồ sơ mở tài khoản bao gồm:

 • Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của Tổ chức tín dụng quy định)
 • Giấy phép hành nghế (đối với ngành nghề pháp luật quy định)
 • Văn bản xác định tư cách Tổng giám đốc, Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị (quyết định bổ nhiệm, hợp đồng,…)
 • Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 • Hợp đồng liên doanh (nếu là Công ty liên danh)

Đọc thêm: Tư vấn đầu tư